Педагошка документација

Рб.Назив обрасцаБрој обрасцаПрилог бројШифра
1Матична књига ученика основне школе1154001
2Матична књига за ученике са умјер. и тежим. интелектуалним оштећењем2254216
3Матична књига ученика основне музичке и балетске школе3354004
4Регистар уз матичну књигу ученика основне школе454002
5Регистар уз матичну књигу за ученике са умјереним и тежим интелектуалним оштећењима вишеструким и другим смењама554217
6Регистар уз матичну књигу ученика основне музичке и балетске школе654098
7Одјељењска књига за ученике од другог до деветог разреда4754094
8Одјељењска књига за ученике првог разреда основне школе854093
9Одјељењска књига за ученике у комбинованом одјељењу954092
10Одјељењска књига за ученике са умјереним. и тежим интелектуалним оштећењима вишеструким и другим сметњама51054202
11Одјељењска књига главни предмет - индивидуално васпитни рад61154095
12Одјељењска књига за теоријске предмете у основној музичкој и балетској школи71254035
13Љетопис школе81354208
14Свеска записника са сједница наставничког вијећа54211
15Свеска записника са сједница школског одбора54212
16Свеска записника са сједница савјета родитеља54213
17Свеска записника са сједница савјета ученика54210
18Дневник рада за продужени боравак91454200
19Дневник рада за јутарње чување ученика101554201
20Евиденција о бројном стању ученика по разредима и одјељењима111654255
21Дневник рада слободних (ваннаставних) активности ученика121754203
22Дневник рада допунске наставе12а1854206
23Дневник рада додатне наставе12б1954207
24Дневник рада факултативне наставе12в2054205
25Дневник рада припремне наставе12г2154204
26Књига дежурства132254209
27Распоред часова54314
28План стажирања приправника и евиденција о реализацији плана стажирања приправника142354240
29Евиденција дјеце за упис у први разред основне школе152454256
30Пријава за упис у основну музичку и балетску школу162554242
31Пријава и записник о полагању испита у основној школи172654241
32Пријава за полагање испита у основној музичкој и балетској школи17а2754259
33Евиденција о издатим свједочанствима182854257
34Евиденција о издатим дипломама192954258
35Евиденција о општем успјеху и владању ученика на крају првог и другог полугодишта203054243
36Ученички досије54101
37Евиденција о испитима213154244
38Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника223254245
39Евиденција о издатим увјерењима о похађању наставе233354246
40Евиденција о издатим преводницама243454247
41Евиденција о уписаним и исписаним ученицима у току школске године253554260
42Ђачка књижица263654214
43Ђачка књижица ОМБ школа26а3754215
44Свједочанство о завршеном VI, VII, VIII разреду ( ћирилица )273854230
45Свједочанство о завршеном VI, VII, VIII разреду (латиница )2754233
46Свједочанство о завршеном VI, VII, VIII разреду (бјанко)2754235
47Свједочанство о завршеном IX разреду (ћирилица)27а3954231
48Свједочанство о завршеном IX разреду ( латиница )27а54234
49Свједочанство о завршеном IX разреду (бјанко)27а54236
50Свједочанство о завршеном разреду ОМБ школе (ћирилица )284054232
51Свједочанство о завршеном разреду ОМБ школе (латиница )2854237
52Увјерење о положеном испиту из страног језика у основној школи294154248
53Преводница о преласку ученика у другу школу304254249
54Преводница о преласку ученика у другу школу (музичка школа)30а4354261
55Обавјештење о ученику који је дошао из друге школе30б4454250
56Позив родитељу /старатељу и доставница314554251
57Увјерење о похађању наставе324654252
58Увјерење о завршеним нивоима основног образ. уч. са интелект. ошећ. (И полугод.)334754253
59Увјерење о завршеним нивоима основног образовања (на крају године)33а4854254
60Диплома "Вук Караџић"154305
61Диплома за изузетан успјех из појединог наставног предмета254307
62Признање ученику генерације 54309
63Признање најбољем ученику54308

ВРХ