Средња школа

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 1. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52001ЗУНС РС* В. Милатовић, Б. Савић Читанка за 1. разред гимназије 9,90
2.52996ЗУНС РС* С. Личина, Л. ШекараЧитанка за 1. разред стручних и техничких школа (допуњено и
адаптирано издање)
9,90
3.52005ЗУНС Београд** Ж. Станојчић, Љ. ПоповићГраматика српског језика за гимназије и стручне школе I–IV разреда
(21113)
4.19600ЗУНС РС* Д. Бабић Књижевност за 1. разред гимназије и средње стручне школе 9,90
5.52095ЗУНС РС* С. Станојловић, В. ГаковићОснови комуникације и истраживања за 1. разред средњих стручних
и техничких школа
9,90
Математика
6.52033ЗУНС РС* Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б.
Шешеља
Математика за 1. разред средње школе (програми са 3 часа наставе
математике недјељно)
7.52049ЗУНС РС* П. Миличић, В. Стојановић,
З. Каделбург, Б. Боричић
Математика за 1. разред средње школе (програми са 4 часа наставе
математике недјељно)
Енглески језик
8.52090ЗУНС Београд** Н. СилашкиЕнглески језик – стручни текстови за 1. и 2. разред економске школе
(21640)
9.52261ЗУНС Београд** М. ЛеовићЕнглески језик – стручни текстови I–IV разреда за прехрамбену и
пољопривредну школу (21581)
Њемачки језик
10.52404(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektion 19–27) – уџбеник
11.52405(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektion 19–27) – радна свеска
12.(Max Hueber
Verlag)
Sandra Evans, Angela Pude,
Franz Specht
Menschen A1/2 – њемачки језик за 1. разред средње стручне школе – III
степен, уџбеник и радна свеска
13.(Max Hueber
Verlag)
Anna Breitsameter, Sabine
Glas-Peters, Angela Pude
Menschen A2/1 – њемачки језик за 1. разред средње стручне и техничке
школе – IV степен, уџбеник и радна свеска
Латински језик
14.52006ЗУНС Београд** O. ГемаљевићЛатински језик за медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе
(21735)
Историја
15.52180ЗУНС РС* М. Шобот, Б. Штрбац, Е.
Заховић
Историја за 1. разред средњих стручних школа осим занимања послов-
но-правни техничар, туристички техничар и угоститељско-кулинарски
техничар
12,00
16.52184ЗУНС РС* С. Симанић, Д. МастиловићИсторија за 1. разред средњих стручних школа за занимање послов-
но-правни техничар, туристички техничар и угоститељско-кулинарски
техничар
9,90
Географија
17.52183ЗУНС РС*Ч. Црногорац, Р. ТошићГеографија за 1. разред средњих стручних школа (сви смјерови осим
економије, права и трговине)
12,00
Биологија
18.52997ЗУНС РС*М. Радевић, Б. Недовић Биологија за 1. разред средњих стручних школа 9,90
19.52394ЗУНС РС*Б. НедовићБиологија за 1. разред, струке: здравство, пољопривреда и прерада
хране и остале дјелатности (IV степен)
12,00
20.52087ЗУНС РС*Б. НедовићБиологија за 1. разред за струку пољопривреда и прерада хране (III
степен) и занимање техничар за обраду дрвета у струци шумарство и
обрада дрвета (IV степен)
12,00
Екологија и заштита животне средине
21.52390ЗУНС РС*М. Радевић, Б. НедовићЕкологија и заштита животне средине за 3. и 4. степен средњих
стручних и техничких школа
12,00
Хемија
22.52062ЗУНС РС*С. Ђукић, Р. Николајевић,
М. Шурјановић
Општа хемија за 1. разред средње школе за гимназије друштвено-језичког
смјера, за четворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство
и обрада дрвета, машинство и обрада метала, геодезија и грађевинарство,
саобраћај, трговина, туризам и угоститељство, економија, право и адми-
нистрација, умјетност и јавно информисање, текстилство и кожарство,
геологија и рударство, електротехника, личне услуге, пољопривреда, про-
изводња и прерада хране (образовни профил техничар пољопривредне
технике) и за трогодишње стручне школе у подручјима рада личне услуге,
графичарство и здравство (образовни профил фармацеутски оператер)
9,90
23.52038ЗУНС РС*Р. Хорват, М. РакочевићОпшта хемија за 1. разред средње школе − за гимназије општег и при-
родно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе у под-
ручјима рада: природно-математичко, пољопривреда (осим за образов-
ни профил техничар пољопривредне технике) и здравство
9,90
24.52060ЗУНС РС*Р. Хорват, М. РакочевићХемија за 1. разред трогодишњих стручних школа у којима је хемија
општеобразовни предмет само у првој години
9,90
25.52048ЗУНС РС*Р. Николајевић, М.
Шурјановић
Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе − за
општу гимназију и природно-математички смјер гимназије, за стручне
школе у подручјима рада: пољопривреда, прерада и производња хране,
здравство и социјална заштита и природно-математичко подручје рада
9,90
Физика
26.52059ЗУНС РС*Ј. Јањић, М. Павлов, С.
Стојановић
Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вјежбе
за 1. разред средње школе − све трогодишње стручне школе са 2 и 3
часа наставе физике недјељно
9,90
27.52422ЗУНС РС*Р. Баврлић, Д. Крунић Физика за 1. разред средњих стручних школа 9,90
28.52070ЗУНС РС*Д. Ивановић, М.
Распоповић, Д. Крпић,
С. Божин, И. Аничин, В.
Урошевић, С. Жегарац, Е.
Даниловић, И. Васиљевић
Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вјежбе
за 1. разред четворогодишњих стручних школа, сва подручја рада,
осим: здравство и социјална заштита, текстилство и кожарство и
пољопривреда, прерада и производња хране − образовни профил
ветеринарски техничар
9,90
29.52999ЗУНС РС*Р. Баврлић, Д. Крунић Додатак 2 уџбенику физике за 1. разред средњих стручних школа 1,50
Рачунарство и информатика
30.52075ЗУНС РС*М. Домазет, Д. ГрбићРачунарство и информатика за 1. разред трогодишњих средњих
стручних школа
9,90
31.52055ЗУНС РС*Д. П. МандићИнформатика за 1. разред средњих стручних школа 9,90
Основи права
32.52096ЗУНС РС*С. Савић Основe права за 1. разред средње школе 9,90
Економија, пословна економија, канцеларијско пословање
33.52097ЗУНС РС*Л. ГашићЕкономија за 1. разред средње школе; струка: економија, право,
трговина; занимање: пословно-правни техничар, економски техничар,
пословни секретар
9,90
Економика трговине
34.52159ЗУНС РС*М. ЧучакЕкономика трговине за 1. разред, струка економија, занимањe
трговачки техничар (IV степен) и трговац (III степен)
9,90
Познавање робе
35.52239ЗУНС РС*П. КовачевићПознавање робе за 1. разред трговинске школе за занимање трговачки
техничар и трговац
9,90
Књиговодство, рачуноводтсво
36.52098ЗУНС РС*Ј. Матић, Н. Марковић Књиговодство и практична настава за 1. разред економске струке 9,90
Пословна кореспонденција и практична настава
37.52099ЗУНС РС*М. ЧучакПословна кореспонденција и практична настава за 1. разред економске
школе
9,90
Куварство
38.52392ЗУНС РС*М. ПешевићКуварство за 1. разред средњих техничких школа и средњих стручних шко-
ла, струка угоститељство и туризам, занимање угоститељско-кулинарски
техничар и кувар
14,00
Технологија занимања
39.52362ЗУНС РС*К. КрунићТехнологија занимања за 1. разред средњих стручних школа, занимање
фризер, струка остале дјелатности
9,90
Музичка култура
40.52219ЗУНС РС*О. Ђурић Музичка култура за средње стручне школе 9,90
41.51904ЗУНС РС*А. Миљковић Збирка комада за контрабас 7,50
Култура религија
42.52332ЗУНС РС*Р. Куљић, Л. Ристић, З.
Аврамовић
Култура религија за средње школе 4,70

ВРХ